§ 1  

Předběžná ustanovení

 1. Provozuje internetový obchod dostupný na www.lighthand.eu 4Horses Consulting Mateusz Gieryn, Holendry Baranowskie 71A, 96-314 Baranów, NIP 784 235 02 76 REGON: 200700607
 2. Tato Pravidla jsou určena jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Internetový obchod, pokud dané ustanovení Pravidel nestanoví jinak a je určena pouze spotřebitelům nebo podnikatelům.
 3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s implementací ustanovení těchto Nařízení je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v Pravidlech internetového obchodu a Zásady ochrany osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Poskytovatel služby, má právo nahlížet do jejich obsahu a právo na jejich aktualizaci a opravu.

§ 2 

Definice

 1. Spotřebitel – fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím v rámci Obchodu smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností.
 2. Prodávající - fyzická osoba podnikající pod jménem 4Horses Consulting Mateusz Gieryn, Holendry Baranowskie 71A, 96-314 Baranów, DIČ 784 235 02 76
 3. Zákazník – jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.
 4. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které je přiznána způsobilost k právním úkonům podle zvláštního zákona, podnikající vlastním jménem a užívající Obchod.
 5. Obchod – internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.lighthand.eu
 6. Smlouva na dálku - smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému pro uzavírání smluv na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do výše. uzavření smlouvy.
 7. Řád – tyto předpisy Obchodu.
 8. Objednávka – Zákazníkovo prohlášení o vůli podané pomocí Objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření Kupní smlouvy na Produkt nebo Produkty s Prodávajícím.
 9. Účet – účet zákazníka v Obchodě, který shromažďuje údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o Objednávkách jím zadaných v Obchodě.
 10. Registrační formulář – formulář dostupný v Obchodě, umožňující vytvoření Účtu.
 11. Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do košíku a upřesněním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
 12. Košík - prvek softwaru Obchodu, ve kterém jsou viditelné Produkty vybrané Zákazníkem k nákupu a dále je možné zjišťovat a upravovat údaje objednávky, zejména množství produktů.
 13. Produkt – movitá věc/služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 14. Prodejní smlouva – smlouva o prodeji Produktu uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu. Kupní smlouvou se dále rozumí - v závislosti na vlastnostech Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o konkrétním díle.

§ 3

Kontaktujte Obchod

 1. Adresa prodávajícího: Holendry Baranowskie 71A, 96-314 Baranów
 2. E-mailová adresa: office@4horses.com.pl
 3. Prodejci: +48 609 745 168
 4. Zákazník může komunikovat s prodávajícím prostřednictvím adres uvedených v tomto odstavci.

§ 4

Technické požadavky

Chcete-li používat obchod, včetně prohlížení sortimentu obchodu a zadávání objednávek produktů, potřebujete:

 1. zařízení s přístupem na internet a webovým prohlížečem
 2. aktivní e-mailový účet,
 3. povolena podpora souborů cookie,

§5

Obecná informace

 1. Prodávající v maximální míře povolené zákonem nenese odpovědnost za jakákoli narušení, včetně přerušení provozu Obchodu způsobených vyšší mocí, neoprávněným jednáním třetích osob nebo nekompatibilitou Internetového obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
 2. Procházení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zákazník může objednávat Produkty zařazené do sortimentu Obchodu poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících provedení Objednávky bez vytvoření Účtu.
 3. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé ceny (včetně DPH).
 4. Konečná (konečná) částka k úhradě Zákazníkem se skládá z ceny za Produkt a nákladů na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné), o kterých je Zákazník informován na webových stránkách Obchodu při zadávání Objednávky, včetně vyjádření vůle být vázán kupní smlouvou.

§6

Pravidla pro zadání objednávky

Pro zadání objednávky musíte:

 1. vyberte Produkt, který je předmětem Objednávky, a poté klikněte na tlačítko „koupit nyní“.
 2. vyplňte Objednávkový formulář na webu Przelewy24 zadáním údajů o příjemci Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení Produktu), zadejte fakturační údaje, pokud se liší od údajů o příjemci objednávky,
 3. klikněte na tlačítko "Objednat a zaplatit".
 4. vyberte jednu z dostupných platebních metod a v závislosti na platební metodě uhraďte objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou § 8 bod 3.

§7

Nabízené způsoby doručení a platby

 1. Zákazník může využít následující způsoby doručení nebo vyzvednutí objednaného Produktu:
 1. doručení kurýrem,
 2. Schránky na balíky
 1. Zákazník může využít následující způsoby platby:
 1. Elektronické platby přes Przelewy24
 2. Elektronická platba platební kartou.
 1. Podrobné informace o způsobech doručení a přijímaných způsobech platby naleznete na webu Obchodu.

§8

Uzavření kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 Pravidel.
 2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k vyřízení se provádí tak, že Prodávající zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky příslušný e-mail, který obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky. a její přijetí k provedení a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, dojde k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
 3. Produkt bude Prodávajícím odeslán ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou bodu 5 tohoto odstavce), způsobem zvoleným Zákazníkem při zadávání Objednávky.
 4. V případě objednání Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín.
 5. BPokud si objednáte Produkty s různými dodacími lhůtami, může Zákazník požadovat dodání Produktů po částech nebo dodání všech Produktů po dokončení celé objednávky.
 1. Počátek dodací lhůty Produktu Zákazníkovi se počítá ode dne přijetí objednávky.
 2. Pokud Zákazník zvolí osobní odběr Produktu, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu Produktu. Zákazník bude Prodávajícím dodatečně informován o připravenosti Produktu k odběru zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky.
 3. Výrobek je dodáván v rámci Evropy
 4. Dodání Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) jsou Zákazníkovi uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v záložce „Náklady na dodání“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy Zákazník vyjádří svou vůli být vázán kupní smlouvou. .
 5. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je zdarma.

§ 9

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů.
 2. Období uvedené v oddíle 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné než přepravci.
 3. V případě Smlouvy, která se vztahuje na mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, lhůta uvedená v části 1 běží od dodání poslední položky, šarže nebo dílu.
 4. V případě Smlouvy, která zahrnuje pravidelné doručování Produktů po pevně stanovenou dobu (předplatné), lhůta uvedená v odst. 1 běží od převzetí první položky.
 5. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy zasláním prohlášení o odstoupení prodávajícímu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy postačí, aby Spotřebitel zaslal své vyjádření před uplynutím lhůty.
 6. Zasílá-li spotřebitel prohlášení elektronicky, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem.
 7. Účinky odstoupení od smlouvy:
 1. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 2. V případě odstoupení od smlouvy prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání. zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání jiného, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím.
 3. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, které byly použity Spotřebitelem při původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.
 4. Prodejce může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží Produkt zpět nebo dokud neobdrží doklad o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 5. Spotřebitel by měl vrátit Produkt na adresu dohodnutou s Prodávajícím neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu oznámil odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud Spotřebitel vrátí Produkt před uplynutím 14denní lhůty.
 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud Produkt nemohl být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání jiným způsobem, než jaký byl nutný ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.
 1. Pokud vzhledem k povaze Produkt nemůže být vrácen obvyklou poštovní cestou, bude o tom, stejně jako o nákladech na vrácení Produktu, informována Prodávající.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvou:
 1. ve kterém je předmětem služby nepřefabrikovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
 1. na poskytování služeb, pokud Prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co Prodávající službu splní, ztratí právo na odstoupení od Smlouvy. ,
 2. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. ve kterém jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi,
 4. ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen
 5. na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy ze smlouvy,

§ 10

Reklamace a záruka

 1. Prodejní smlouva se vztahuje na nové produkty.
 2. V případě vady zboží zakoupeného u prodávajícího má zákazník právo na reklamaci dle ustanovení o záruce v občanském zákoníku.
 3. Stížnosti by měly být podávány elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto Pravidlech.
 4. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala mimo jiné: výstižný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje Zákazníka, který uplatňuje reklamaci, a požadavek Zákazníka v souvislosti s vadou zboží.
 5. Prodávající odpoví na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 dnů, a pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že žádost Zákazníka je oprávněná.
 6. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu dohodnutou s prodávajícím.

§ 11

Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací

 1. Podrobné informace o možnosti spotřebitele využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech a na webových stránkách okresního (obecního) spotřebitele ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, a zemské inspektoráty inspekcí.Handlowa a na následujících internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_zdrowie.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Spotřebitel má následující vzorové možnosti, jak využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací:
 1. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na stálý spotřebitelský rozhodčí soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15.12.2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, pol. 148, v platném znění) s žádostí o řešení sporu ze smlouvy uzavřené s prodávajícím.
 2. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na vojvodského inspektora Obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. 12. 2000 o obchodní inspekci (sbírka zákonů z roku 2014, pol. 148, v platném znění) se žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.
 3. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo sociální organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů ).

§ 13 

Osobní údaje v Internetovém obchodě

 

Podrobné informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Správcem osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.
 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy a v případě souhlasu Zákazníka také pro marketingové účely.
 3. Příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu mohou být:
 1. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob doručení kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu jménem Správce.
 2. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu vyřizujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.
 1. Zákazník má právo na přístup a opravu svých údajů.
 2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, i když neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavření této smlouvy.

§ 14

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Řádu z důležitých důvodů, tj. změny právních ustanovení, změny způsobu platby a dodání - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení tohoto Řádu. O každé změně bude Prodávající Zákazníka informovat minimálně 7 dní předem.
 3. V záležitostech neupravených v těchto předpisech se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; Zákon o poskytování elektronických služeb; Zákon o právech spotřebitelů, zákon o ochraně osobních údajů.
 4. Zákazník má právo využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a vymáhání reklamací. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kontakt

4Horses Consulting Mateusz Gieryn
Holendry Baranowskie 71A
96-314 Baranów
+48 609 745 168
office@4horses.com.pl
NIP: 784 235 02 76
REGON: 200700607

DSC0002-scaled.jpeg

Produkt byl přidán do košíku