Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez 4Horses Consulting Mateusz Gieryn, Holendry Baranowskie 71A, 96-314 Baranów, nip 784 235 02 76, będącego Administratorem strony www.lighthand.eu (zwany dalej Administratorem)

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Celem zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym sprzedaży towarów lub usług lub prowadzenia serwisu posprzedażowego, na podstawie art. 6 ust. 1b oraz 1c RODO,

Celem prowadzonych przez Administratora działań handlowo marketingowych na Państwa rzecz, w szczególności przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej nowych ofert promocji oraz informacji handlowej, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora , a w szczególności na otrzymywanie newslettera., na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w związku z art. 10 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną
celem prowadzonych przez Administratora działań handlowo marketingowych na Państwa rzecz, w szczególności poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1a RODO, w związku z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16.07.2014r. Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych celem realizacji pkt. I jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

Podanie danych celem realizacji pkt II i III jest całkowicie dobrowolne i niezwiązane z Państwa prawami wynikającymi z pkt I. Mimo to zachęcamy do wyrażenia zgody w przedmiotowym zakresie. Pozwoli to nam na przedstawianie Państwu naszych ofert oraz poprawę jakości sprzedaży.

2. Jakie dane pobiera Administrator podczas zawierania i wykonywania umowy sprzedaży towarów lub usług?

Administrator będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe:
–  imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

3. Udostępnienie danych.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem:

– podmiotów uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniających transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną,
– współpracowników świadczących usługi związane z bezpośrednią obsługą Państwa oraz świadczącym usługi informatyczne,
– organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne

4. Przechowywanie danych.

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO.
W szczególności, Administrator wskazuje, że wszystkie podane dane będą przetwarzane na podstawie RODO i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

5. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo prawo:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych,
– żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

6. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: bureau@4horses.com.pl

7. Witryna oraz Sklep

Administrator prowadzi witrynę pod adresem: www.lighthand.eu

7.1 Jakie dane Sklep internetowy pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryn Administratora i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

7.2 Cookies

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7.3 Profilowanie

Na podstawie RODO oraz Państwa zgody, Administrator dokonuje profilowania i personalizacji marketingu. Administrator zbiera jedynie dane niezbędne do dokonania sprzedaży swoich produktów, dokonując profilowania konsumenta w zakresie umożliwiającym lepsze sugerowanie produktów w przyszłości. Proces profilowania ma zastosowanie jedynie na wewnętrzne potrzeby Administrator i nie wiąże się z żadnym procesem decyzyjnym wywołującym skutki prawne względem mnie. Do niniejszego zapisu odnoszą się odpowiednio zapisy art. 3.

7.4 Pobierane przez Witrynę Dane

W ramach Witryn Administrator będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

7.5 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

7.6 Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności Witryn lub Sklepu mogą być przez Państwa kierowane do: bureau@4horses.com.pl
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej.office@4horses.com.pl

Contact

4Horses Consulting Mateusz Gieryn
Holendry Baranowskie 71A
96-314 Baranow
+48 609 745 168
bureau@4horses.com.pl
PIN: 784 235 02 76
RÉGON : 200700607

DSC0002-scaled.jpeg

Le produit a été ajouté au panier